Ethische code

Pier Ebbinge Relatie vindt het beschermen en respecteren van persoonlijke gegevens van deelnemers en fatsoenlijk gedrag in e-mail en persoonlijk contact van essentieel belang. Speciaal daarvoor is er regelgeving. De gedragsregels worden bepaald door klassiek fatsoen.

Een bestendige relatie realiseren

Voor alle duidelijkheid: Perelatie is een zoek-, selectie- & matching systeem om te komen tot een serieuze, langdurige relatie en is uitdrukkelijk geen dating site waarbij het vooral gaat om het maken van afspraakjes.

Persoonsgegevens

Om lid te worden vult u de vragenlijst in de website in en verstuurt die compleet ingevuld aan Perelatie. Deelnemer of lid wordt u op uitnodiging. Alleen het eigen profiel mag worden aangeleverd. Een profiel van en voor een ander maken is uitdrukkelijk verboden.

Misleidende informatie

Pier Ebbinge Relatie vindt het een verplichting het niveau van het deelnemersbestand hoog en zuiver te houden. Bestaat het vermoeden dat er onware of misleidende informatie verstrekt is, dan mag Perelatie een onderzoek instellen. Bij gebleken juistheid van de vermoedens zal de betroffen deelnemer uit het bestand worden verwijderd zonder restitutie van de betaalde contributie voor het lidmaatschap.

U wordt uitgenodigd lid te worden

Uw vragenlijst wordt gescreend. Dit kan leiden tot terugkoppeling. Perelatie schrijft een korte samenvatting van de verstrekte informatie over uw achtergrond en partnerwensen. De samenvatting ontvangt u ter informatie.

U wordt niet uitgenodigd lid te worden

Er zijn selectiecriteria van toepassing die er toe kunnen leiden dat u niet wordt uitgenodigd lid te worden. Perelatie besluit dit op grond van de door u ingevulde vragenlijst. Het is een autonome beslissing waarover geen dispuut kan worden gevoerd. De toetssteen voor het wel of niet uitnodigen lid te worden is de signatuur van het gemiddelde lid.

Geheimhouding

Aan leden en derden worden geen persoonlijke gegevens verstrekt. In het ledenbestand, waar alleen leden toegang toe hebben, is alle informatie anoniem. De naam is een alias, de achtergrond is geheim en beschreven door de leden zelf. De informatie is in principe niet traceerbaar. Het zoekregister is zonder foto’s.

Moment van openbaar maken identiteit

Zoeken, selecteren en matchen doen de leden zelf. Eerst wordt alleen gewerkt met een schuilnaam of alias. De ware identiteit van de deelnemer is geheim. Het selectief openbaar maken van de identiteit is een beslissing van de leden zelf. Over het moment waarop en hoe dit geschiedt en de daaruit voortvloeiende gevolgen kan Perelatie geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Die ligt geheel bij de deelnemers zelf.

Gangbare fatsoensnormen

Het e-mailverkeer tussen deelnemers onderling dient op zijn minst op het niveau van gangbare fatsoensnormen gevoerd te worden. Ongepast gedrag waaronder uitsluitend erotisch getinte avances worden niet op prijs gesteld en rigide van de site geweerd. Perelatie behoudt zich het recht voor in geval van een ernstige klacht onaangekondigd correspondentie te screenen, teneinde het gevraagde goede fatsoensniveau van het contact tussen de leden te handhaven. Bij herhaalde ernstige klachten volgt onherroepelijk royement. Er is geen restitutie van de contributie voor het lidmaatschap.

Bescherming van identiteit

In de fase van ontmoeten en kennismaken maken leden aan niemand bekend wie zij via Perelatie in e-mail en persoonlijk contact hebben ontmoet en wat hun indrukken zijn. Is er een deelnemer die zich door een andere deelnemer in ernstige mate onheus bejegend voelt dan kan hierover een aantoonbare klacht worden ingediend. Met het desbetreffende lid wordt contact opgenomen. Bij herhaling van ernstige klachten wordt een lid geroyeerd. Er is geen restitutie van de contributie voor het lidmaatschap.

Discretie te allen tijde

Leden respecteren de persoonlijke leefwereld van medeleden. Van hen wordt verwacht dat ze de hoogst nodige discretie betrachten bij het naar buiten brengen van elke informatie via Perelatie opgedaan. Bedenk eerst welke schade iets kan aanrichten. Gebruik daarom geen namen of herkenbare achtergronden, herleidbare situaties of traceerbare locaties. Vermijd openbaarheid. Ook na een misschien teleurstellende ontmoeting. Leidraad: maak nooit enige gegevens openbaar.