Voorwaarden

Pier Ebbinge Relatie (perelatie.nl)

Perelatie.nl werkt als vereniging van leden. Leden zijn bijzondere mensen in het hogere segment in de samenleving. Zij delen het gekwalificeerde ledenbestand met zinvolle informatie die bij verantwoord zoeken en selecteren van een passende partner niet kan worden gemist. Perelatie.nl is een relatiewebsite. Het gaat om de bestendige relatie. Het systeem is veilig en de werkwijze discreet.

Het kantoor is gevestigd: Leeuwenlaan 44, 1243 KB ’s-Graveland. Telefoon: 035 - 6.400.500. E-mail: mail@perelatie.nl. De inschrijving in de Kamer van Koophandel is onder nummer 32.16.75.86. Het BTW nummer is 56.32.07.35.

Overeenkomst

  Er is sprake van een overeenkomst als u bent uitgenodigd lid te worden en u het entreehonorarium en de contributie voor het lidmaatschap hebt betaald. De looptijd van het lidmaatschap is 6 maanden. Het entreehonorarium is € 200. De contributie voor het lidmaatschap is € 50 per maand met een minimum van zes maanden. De bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Aan het ledencontact zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in de website, de Privacy Statement en de Ethische Code.

Lid worden

Deelname aan partner search van Pier Ebbinge Relatie is strikt persoonlijk. Een lid kan alleen het eigen profiel aanleveren. Daartoe vult u de vragenlijst in de website in en verstuurt die compleet ingevuld aan Perelatie. Uw vragenlijst wordt gescreend. Dit kan leiden tot terugkoppeling. Er zijn selectiecriteria van toepassing die er toe kunnen leiden dat u niet wordt uitgenodigd lid te worden. Perelatie schrijft een korte samenvatting van de verstrekte informatie over uw achtergrond en partnerwensen. Wordt u uitgenodigd lid te worden, dan bent u lid na betaling van de totale contributie.

Niet uitgenodigd lid te worden na aanmelding

Niet uitgenodigd worden na aanmelding om deel te nemen aan de digitale partner search methodiek is een autonome beslissing van Perelatie waarover geen dispuut gevoerd kan worden. Pier Ebbinge Relatie vindt het een eerste verplichting aan de deelnemers het niveau en de samenstelling van de deelnemende partijen zo hoog mogelijk te houden. De signatuur van het gemiddelde lid is in deze bepalend.

Geheimhouding en bescherming van gegevens

Zie de Privacy Statement en de Ethische Code. Aan leden en derden worden geen persoonlijke gegevens verstrekt. In het ledenbestand, waar alleen leden toegang toe hebben, is alle informatie anoniem. De naam is een alias, de achtergrond is geheim en beschreven door de leden zelf. Uit promotionele overweging wordt onder alias de samenvatting van de gegevens soms opgenomen in het websitegedeelte dat ook zichtbaar is voor niet-leden. De informatie is in principe niet traceerbaar. Toch mag Perelatie haar deelnemers helaas niet de volledige garantie geven dat door hackers of anderen de persoonsgegevens nooit getraceerd of gekraakt zouden kunnen worden.

Expliciete toestemming om informatie van leden te gebruiken

Naam en e-mail adres worden ingevuld ten behoeve van preregistratie. Deze tussenstap dient de internet veiligheid. Er volgt toezending van de in te vullen vragenlijst. Gegevens als naam, geboortedatum, adres, telefoon en foto zijn uitsluitend voor intern gebruik. Ze worden niet verstrekt aan leden of derden. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

De identiteit van deelnemers is geheim. Openbaar maken van de identiteit aan een medelid doen de leden zelf. Leden geven expliciet toestemming om relevante gegevens zo lang als nodig is te bewaren. Zij kunnen vragen hun gegevens uit het ledenregister te verwijderen. Restitutie van de contributie vindt niet plaats.

Eigen risico

Leden gebruiken de website op eigen risico. De verstrekte informatie is onder alias. Er zijn geen foto’s. De persoonlijke achtergrond en de partnerwensen zijn door de leden zelf geheim beschreven. Een eerste contact tussen leden is via beveiligde e-mail. Leden besluiten daarna zelf wanneer zij de geheimhouding opheffen. Wat hieruit voort kan vloeien is risico van de leden.

Aansprakelijkheid

Door Perelatie mag worden aangenomen dat bij betaling de deelnemer volledig op de hoogte is van de Privacy Regelgeving en de Ethische Code. Regels voor geheimhouding en gedrag zijn strikt.

Perelatie is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die door leden over hun achtergrond en partnerwensen zijn verstrekt. Dit geldt ook voor de samenvatting van deze informatie die is geënt op de verstrekte informatie. Serieuze klachten worden onderzocht en kunnen leiden tot actie. Bij herhaalde, serieuze klachten over een lid volgt royement. Er is geen restitutie van de contributie voor het lidmaatschap.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Pier Ebbinge Relatie. Teksten kopiëren van de website is niet toegestaan. U mag op geen enkele wijze inbreuk plegen op het intellectuele eigendom van Perelatie en rechten van anderen.

Datum en wijziging

De datum van schrijven van de Voorwaarden is één oktober 2013. Perelatie.nl heeft het recht de voorwaarden te wijzigen.